Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

 

Vedtægter

Vedtægter for I.P. Nielsen Fonden til minde om Dronning Ingrid.
Opdateret 02.03.2022

§ 1

I.P. Nielsen Fonden til minde om Dronning Ingrid er en fortsættelse af den eksisterende fond I.P. Nielsen-Hjemmene for sønderjyske Børn, der havde til formål at give sønderjyske skolebørn adgang til lejerskole- eller ferieophold. I. P. Nielsen-Hjemmene for sønderjyske Børn afløste i 1971 Kronprinsesse Ingrids Feriehjem for sønderjyske børn, oprettet i 1939. Fondens kapital udgør kroner.

§ 2

Fondens hjemsted er Gråsten i Sønderborg Kommune.

§ 3

Fonden yder støtte til ideelle formål til gavn for børn og unge i Sønderjylland, herunder til pædagogisk udviklingsarbejde for sønderjyske skolebørn.

§ 4

Fonden ledes af en bestyrelse på mindst 5 og højst 10 medlemmer. Bestyrelsen består den 1. januar 2016 af:

  • Anna Margrethe Ikast, Gram (formand) 

  • Bendt Olesen, Gråsten (næstformand) 

  • Bente W. Tittje, Nordborg 

  • Ole Johansen, Gråsten 

  • Frode Sørensen

  • Stig Kabell Nissen

§ 5

Bestyrelsen er selvsupplerende bortset fra 1 medlem, der udpeges af byrådet i Sønderborg og følger den kommunale valgperiode. 

Bestyrelsen er ulønnet. 

Bestyrelsen holder møde, når formanden finder det fornødent, eller mindst 3 medlemmer fremsætter begæring herom, dog mindst 2 gange om året.

§ 6

Bestyrelsen træffer alle beslutninger om anvendelse af fondens midler og formuens forvaltning.

Til uddeling af fondens midler må kun benyttes renter af fondens kapital, og udlodning skal ske hvert år i overensstemmelse med de i § 3 nævnte formål. Kun under særlige forhold kan der foretages udlodning af kapitalen og kun med bestyrelsens enstemmige tilslutning samt godkendelse af fondsmyndigheden.

Sønderborg Kommune varetager vederlagsfrit regnskabsføringen og bistår i øvrigt ved løsningen af administrative opgaver.

Til at forpligte fonden kræves underskrift af formanden eller – ved dennes forfald – af næstformanden samt yderligere ét bestyrelsesmedlem.

§ 7

Fondens regnskabsår følger kalenderåret.

Inden 3 måneder efter regnskabsårets udgang aflægger bestyrelsen regnskab på grundlag af Sønderborg Kommunes regnskabsmateriale.

Regnskabet revideres af Sønderborg Kommunes revisor.

§ 8

Ændring i vedtægterne eller opløsning af fonden, herunder sammenlægning med en anden fond, kræver tilslutning fra mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer. Ved eventuel opløsning af fonden skal fondens formue anvendes til gavn for børn og unge i Sønderjylland.

§ 9

Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 2007 og afløser fundats af 19. september 1994 for I.P. Nielsen-Hjemmene for Sønderjyske Børn.

Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 29. august 2006. 

Sign. Dycke Hoff Bente W. Tiettje Jette Christensen Bent Emgren Anna Margrethe Ikast Ole Johansen

Godkendt af Civilstyrelsen